فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

دو مقاله


قیمت: 2000 تومان


معرفی محصول

کتاب دو مقاله حاوی دو مقاله از سعید شاهسوندی عضو شورای مرکزی سازمان منافقین و انوشیروان لطفی عضو چریک های فدایی (اکثریت) می باشد. در کتاب دو مقاله از بن بست ایدئولوژیک، به آخر خط رسیدن سیاسی، وابستگی به قدرت های استکباری، چرخش های یکصد و هشتاد درجه ای و دهها واقعیت دیگر سخن رفته است، که می توانند تصویری منطبق با واقع از چهره حقیقی این دو گروه را به نمایش بگذارند.
ویژگی این دو مقاله در آن است که نویسندگان آنها نه تنها دستی از دور بر آتش نداشته اند، بلکه خود در متن معرکه، حاضر و ناظر بوده اند و همراه با حرکت پرپیچ و تاب گروه، پیچ و تاب خورده اند و سرانجام آنچه «آب» می پنداشتند را «سرابی» دیده اند که اگر تشنگان ناآشنا با کویر را به خود جذب می کند (چون شکل آب است) ولی سیراب نمی کند، چرا که سراب است.