فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران 8 و 9


قیمت: 10000 تومان


معرفی محصول

معامله قرن؛ برخورد منافع وناکامی های تاریخی

دکتر یوسف نصرالله

انتخابات وآرایش صحنه سیاسی در لبنان

سرکیس أبوزید

میز گردتخصصی؛ پیامدهای ژئوپلتیکی فروپاشی برجام

با حضور دکتر هادیان، دکتر فرجی راد، دکتر موسوی

عربستان؛ تحولات داخلی ونقش آفرینی های منطقه‌ای

دکتر مهدی شاپوری

دمکراسی،اردوغان و آینده‌ی ترکیه

محمدعلی دستمالی

انتخابات عراق کارکردها و پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و موازنه‌های قدرت

هادی محمدی

ازشکست تا شکست؛ نگاهی به رقابت‌های سایبری درجهان

دکتر نصرالله سلطانی