فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران 7


قیمت: 10000 تومان


معرفی محصول

سخن سردبیر


مصاحبه با میخائیل باگدانوف

(نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور آفریقا و غرب آسیا و معاون وزیر خارجه این کشور)

بازگشت روسیه به خاورمیانه

سرگی میخییف

همگرایی منطقه ای: فریایندهای منحصر به فرد، وضعیتهای یکسان؛ بررسی الگوی همگرایی در جهان سوم

دکتر مهدی میرمحمدی و محسن کریمی شیرودی

میزگرد تخصصی «آثار و پیامدهای همگرایی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان در غرب آسیا»

با شرکت دکتر محمود یزدانفام، دکتر علی اکبر اسدی، سلمان رضوی

راهبرد رژیم صهیونیستی در آفریقا

محمدحسین سلطانی فرد

الگوی کنش متقابل کره شمالی و آمریکا در پرتو متغیر نظام بین‌الملل

دکتر سیدمهدی حسینی متین

واکاوی نقش غرب در شکل‌گیری افراط‌گرایی و تروریسم تکفیری

دکتر رضا امیری

پیامدها و تأثیرات اقتصادی جنگ در سوریه

دکتر زیاد ایوب عربش