فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

اسناد فراماسونری در ایران (جلد دوم)


قیمت: 35000 تومان


معرفی محصول

« اسناد فراماسونری در ایران» عنوان کتابی است که در دو جلد توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی به رشته تحریر درآمده است. در جلد اول این مجموعه راجع به پیدایش فراماسونری در جهان و ایران و ارتباط این تشکیلات با ساواک مطالبی به تفصیل آمده و در جلد دوم مهمترین لژهای فراماسونری غربی از جمله لژهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و آمریکایی معرفی شده‌اند. موضوع انتشار کتاب «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» و همچنین انتشار اسناد و اسامی فراماسون‌ها و انعکاس آن در گزارش‌های ساواک، بخش دیگری است که در جلد دوم این مجموعه آمده است.
در پیشگفتار این اثر سیاسی راجع به پیدایی فراماسونری چنین می‌خوانیم:
.... فراماسونری به عنوان تشکیلاتی منسجم، مرموز و درهم پیوسته با مراکز جهانی قدرت سیاسی، پدیده‌ای است که از قرن هجدهم به بعد و در پیوند با رویکرد استعماری تمدن غرب و مراحل تاریخی شکل‌گیری آن به وجود آمده است. این تشکیلات در سازگاری با نقش تاریخی ویژه‌ای که در لوای شعار «برادری، برابری، آزادی» و نوع‌دوستی»و در مراحل بعدی «ایجاد حکومت واحد جهانی» ایفاگر آن بود، گام به گام، با نفوذ استعماری دول غربی در عالم توسعه‌یافته و به سازمانی جهانی بدل شده است....
کتاب «اسناد فراماسونری در ایران» در 16 بخش تدوین شد که 7 فصل آن در جلد اول و 9 فصل دیگر آن در جلد دوم آمده است. کتاب‌نامه، گزیده اسناد و تصاویر و فهرست اعلام نیز بخش‌های پایانی این مجموعه دو‌جلدی را تشکیل می‌دهد.