فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 40
بهار 1392


قیمت: 6000 تومان


معرفی محصول

چهلمین شماره فصلنامه مطالعات تاریخی ، ویژه قیام اسلامی 15 خرداد ، منتشر شد . در مقدمه این شماره که دومین ویژه نامه 15 خرداد در سلسله شماره های فصلنامه محسوب می شود خاطرنشان شده که دیدگاهها و مواضع امام خمینی در مواجهه با وقایع مهمی چون اعتراض به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، حمله به فیضیه و قیام 15 خرداد واعتراض به کاپیتولاسیون و تبعید امام ؛ توانست اهداف نهضت اسلامی در ابعاد ظلم ستیزانه، عدالتخواهانه، عزتمند، استعمارستیز، وطنخواه و... را در معرض دید و قضاوت مردم مسلمان ایران قرار دهد و منجر به گرد آمدن طبقات و اقشار مختلف گرد اندیشه امام خمینی گردد. در بخش دیگری از مقدمه همچنین آمده است : در خصوص زمینه ها، اهداف و علل قیام امام خمینی(ره) مطالب متعددی منتشر شده اما دراین شماره از فصلنامه سعی گردیده بخشی از ابعاد نهضت 15 خرداد به عنوان نقطه کانونی درسیر انقلاب اسلامی و مبارزات ضداستکباری و ضداستبدادی ملت ایران و پیامدها و دستاوردهای آن از جمله شکل گیری گفتمان انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. در چهلمین فصلنامه مطالعات تاریخی مطالب زیر آمده است : - سخن اول - رفرم ارضی در ایران / دکتر سید حمید روحانی - تحلیل نافرجامی قیام پانزده خرداد بر مبنای نظریه ساختار فرصت سیاسی / دکترعلی کریمی - طیب حاج رضایی و قیام 15 خرداد / محمد جعفر بگلو - تحلیل جامعه شناختی نهضت پانزده خرداد / دکتر داوود میرمحمدی - آیت الله حکیم و نهضت روحانیون ایران در سالهای 1341 و 1342/ حمید بصیرت منش - روایت گری هویت / فاطمه خادم شیرازی / سعید پورعلی - 15خرداد؛ بالندگی و تکامل گفتمان اسلام سیاسی در پیوند با فقاهت / دکتر مجتبی عطارزاده - واگویه های علم از قیام پانزده خرداد 1342 / ماهرخ ابراهی مپور - راهنمای مطالعاتی قیام 15 خرداد 1342 / حسین گودرزى / عیسى زارعى - ویژگیها و پیامدهای قیام پانزده خرداد بر پایه تحلیل خاطرات 13 شخصیت روحانی / زینب دارابى - سندهای بدون شرح