فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 38
پاییز 1391


قیمت: 3000 تومان


معرفی محصول

سی و هشتمین فصلنامه مطالعات تاریخی منتشر شد . در مقدمه این شماره از فصلنامه در رابطه با استفاده از نمادها و الگوهای برآمده از رویدادهای تاریخی در شیوه رهبری امام خمینی آمده است : شیوه رهبری امام خمینی در تربیت انسانهایی با ویژگی‌های همسو با اندیشه اسلام ناب محمدی در مواجهه با نظام سلطه امری در خور توجه است . شیوه ای که تحت عنوان ولایت فقیه در روند انقلاب اسلامی مجال بروز عملی و تداوم پیدا کرد . امام خمینی از برخی رویدادها تحت عنوان ایام الله یاد می‌کردند . مناسبت های تاریخی به برخی روزها اهمیت خاصی می‌بخشند و آن روزها را به اوراقی فراموش ناشدنی در کتاب تاریخ ملتها تبدیل می‌کنند . هر واقعه بنا به بسترها و شرایط اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی زمانه و جامعه ای که در آن رخ می‌دهد واجد ارزش‌های متفاوتی می‌گردد که متناسب با آن نیز در تاریخ از آن به عنوان یوم الله ، حماسه ، نماد ، .... و تذکری الهام بخش یاد می شود . این وقایع گاه از چنان تاثیری برخوردار می شوند که بر قالب زمانی خود چیره شده و آن زمان و روز و حتی آینده را از آن خود می سازند .... در بخش دیگری از مقدمه فصلنامه با اشاره به حوادث 13 آبان آمده است : شیوه رهبری امام در مواجهه با سه حادثه (دستگیری و تبعید رهبر نهضت ، سرکوب و کشتار دانش آموزان در تظاهرات 13 آبان 1357 و تسخیر لانه جاسوسی ) توانست این سه واقعه را که هریک به تنهایی چالشی برای انقلاب و مبارزه بود تبدبل به فرصتی برای تداوم و تعمیق و بسط انقلاب سازد و از آنها برای ایجاد نگرشی متناسب با ارزشهای اسلامی بهره گیرد.