فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 22
ویژه‌نامه ایران و استعمار انگلیس


قیمت: 2000 تومان


معرفی محصول

پس از اعلام فراخوان مقاله برای همایش ایران و استعمار انگلیس، فزون بر یکصد مقاله به دبیرخانه همایش رسید. در پی کارشناسی مقالات، تعدادی از آنها به دلیل دربر نداشتن وزن و جایگاه علمی از بررسیهای بعدی خارج شد، و بقیه توسط هیأت علمی در گردونه ارزیابی قرار گرفت. طبیعی است که شمار اندکی از مقالات اخیر، حائز طرح در همایش شناخته شد، اما چکیده باقی مانده آنها در این بخش از ویژهنامه درج میگردد. این چکیدهها از چند منظر میتواند مورد توجه قرار گیرد. اول این که علاقهمندان به تاریخ معاصر ـ حتی در این جمعیت کوچک ـ از چه مناظری به نقش استعمار بریتانیا مینگرند. یکسانی یا گونهگونی این نگاهها، سمت و سوی باور محققان ایرانی را نسبت به این پدیده ترسیم میکند. دوم این که بیان تاریخی استعمار انگلیس با گذشت زمان چه تفاوتها کرده و تبدیل نسلها چه تغییراتی در آن صورت داده است. سوم این که پژوهشگران دانشگاهی و غیردانشگاهی تا چه حد به این موضوع علاقهمند بوده، نسبت به آن واکنش نشان دادهاند.