سند نامه ::
 
دستور اويسي براي استفاده از چماقداران داوطلب در سركوب مردم
از : ن. ز. ش - معاونت اطلاعات وعمليات ( مد . عمليات )
به : گيرندگان مراجعه شود
موضوع : استفاده از پرسنل يكانهاي ن.ز.ش بمنظور بكاربردن در عمليات كنترل اغتشاشات
۱- فرمانداري نظامي تهران و حومه در نظر دارد كه از پرسنل داوطلبي كه از لحاظ جسماني واجد شرايط باشند بمنظور شركت در عمليات كنترل اغتشاشات در سطح تهران استفاده نمايد .
لذا دستور فرماييد صورت اسامي پرسنل داوطلب آن يكان را حداكثر در ظرف ۲۴ ساعت بعد از دريافت اين امريه مستقيما به فرمانداري نظامي تهران ارسال دارند.
۲-فرماندهي لجستيكي نيروي زميني شاهنشاهي با هماهنگي با فرمانداري نظامي تهران و دريافت آمار باطوم يا چوب مورد نياز پرسنل مورد بحث را تهيه و در اختيار قرار دهد .
ف . ن . ز . ش - ارتشبد غلامعلي اويسي