سند نامه ::
 
پورسانت اشرفي
شماره‌: 2ـ3ـ4250تاريخ‌: 27 / 9 / 37
موضوع‌: دربار شاهنشاهي

همسر يكي از كارمندان عالي‌رتبه وزارت خارجه بلژيك كه از دوستان بسيار نزديك والاحضرت اشرف پهلوي مي‌باشد و اخيراً به ايران آمده و مي‌گفت‌: مشاراليها براي انجام دو سه معاملة بزرگ كه مبلغ آن متجاوز از 10 ميليون تومان است به ايران آمده و در حال حاضر براي تهيه مقدمات انعقاد قراردادهاي لازم مشغول كار مي‌باشد و والاحضرت اشرف پهلوي نيز در اين معاملات سهيم بوده و 35% از سود آن به معظم‌لها تعلق خواهد گرفت‌.