سند نامه ::
 
اشرف پهلوي در رستوران " شب سرا "
سند زير ماهيت يكي از رستورانهايي را كه اشرف پهلوي در آن رفت و آمد دارد بيان ميكند .