سند نامه ::
 
گزارش دو نشريه امريكايي راجع يه اشرف پهلوي
سند زير ترجمه بخشهايي از مقالات دو نشريه امريكايي راجع به اشرف پهلوي است .