سند نامه ::
 
اويسي: چرا در ۱۵ خرداد كم آدم كشتيد؟ !
سند زير يكي از دهها سندي است كه مي‌توان براي نشان دادن ماهيت تيمسار اويسي ارائه كرد. يادآوري مي‌شود اويسي هم در سركوب خونين قيام 15 خرداد 1342 و هم در كشتار مردم تهران در ميدان شهدا در 17 شهريور 1357 نقش بسزائي داشت.