سند نامه ::
 
اعتراض بانك مركزي به اشرف پهلوي
خبر واصله حاكيست تعدادي از مردم ضمن صحبت اظهار مي‌داشتند كه يك فقره چك به مبلغ 150 ميليون تومان در مورخه 5 / 9 / 1357 مربوط به والاحضرت اشرف پهلوي جهت وصول و تبديل به ارز و صادر كردن به كشورهاي خارج به بانك مركزي برده شده ولي مسوولين بانك چك مورد نظر را پرداخت ننموده‌اند و مجدداً مأمورين ساواك به بانك مورد نظر مراجعه و مبلغ مذكور را وصول مي‌نمايند كه به همين انگيزه بانك مركزي مدت 4 ساعت تعطيل بوده و تمام كارمندان به عنوان اعتراض دست از كار كشيده‌اند.
ارزيابي خبر: خبر قابل بررسي است.