سند نامه ::
 
گزارش کنسول نجف از بازتاب کشف حجاب رضاخانی در ايران