سند نامه ::
 
گزارشی از جشن کشف حجاب کارکنان آستان قدس رضوی