سند نامه ::
 
گزارش حاکم کرمان از موفقيت کشف حجاب در اين شهر