سند نامه ::
 
پاسخ آیات بروجردی و خوانساری به دو استفتاء درباره کشف حجاب