سند نامه ::
 
دستور رضاشاه برای اخراج یک ارتشی بخاطر انتقاد از کشف حجاب