سند نامه ::
 
بخشنامه وزیرکشور یک ماه پیش از کشف حجاب به ساير استانها