سند نامه ::
 
اجازه موقت برای استفاده خانمهای زائر حرم امام هشتم از روسری