سند نامه ::
 
گزارش وزير معارف از پيشرفت کشف حجاب در خراسان