سند نامه ::
 
برکناري رئيس امنيه قائن به دستور رضاشاه به خاطر قصور در اجراي کشف حجاب