سند نامه ::
 
تنبيه افرادی که با همسرانشان در جسن کشف حجاب قم حاضر نشده‌اند