سند نامه ::
 
انفصال از خدمت رييس بلديه آستار به خاطرمخالفت با اجرای کشف حجاب