سند نامه ::
 
تشکر تیمورتاش از اجازه دادن به وی برای بازگشت به ایران

تاريخ اصل مطلب 17 آذر ماه 1305
باکو ژنرال قونسولگري ايران
حضرت وزير دربار پهلوي
رمز نمره 76 توهّم صرف بود و به عرض رسانيدم
گر بشکافند سراپاي ما جز تو نيابند در اعضاي ما
تفصيل را به موقع زيارت محول ميکنم