سند نامه ::
 
برنامه بازگشت تیمورتاش به ایران

از مسکو
دفتر مخصوص شاهنشاهي
شنبه وارد با ترن مستقيم، سه شنبه حرکت کشتي مستقيم. فقط دوشنبه حرکت سه شنبه پهلوي خواهم بود. براي اتومبيل [و] کاميون اقدام فرمائيد.
تيمورتاش
[شماره ثبت ورود و کشف رمز]
504
16 آذر 1305
ضبط شود