سند نامه ::
 
اجازه دربار به تیمورتاش برای بازگشت به ایران

تاريخ 16 آذر 1305
باکو ژنرال قونسولگري ايران فوري
حضرت وزير دربار پهلوي
حسب المقرر با اولين کشتي عزيمت طهران فرمائيد . 519
رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي
بهرامي