سند نامه ::
 
اجازه خواستن تیمورتاش مبنی بر بازگشت به ایران

دفتر مخصوص شاهنشاهي
حضرت آقاي بهرامي
اين تلگراف کاملاً خصوصي است. تلگراف 518 زيارت. امر توقف بنده در بادکوبه تا وصول دستور ثاني بيشتر شبيه به کم مرحمتي اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهي ارواحنا فداه است که با خدمات خود نميدانم بدبختانه چه چيز باعث آن شده است و الا با اوضاع غيرمساعد دولت آذربايجان [و] بيحاصل بودن هر نوع مذاکره فعلاً با روسها، توقف بنده در بادکوبه جز توليد توهين و مشقت نتيجه[اي] ندارد. الحمدلله ايران وسيع است و اگر ورود بنده به طهران مقتضي نيست ممکن است در قزوين يا رشت منتظر دستور باشم.
اطلاع داريد که خانواده بنده ناخوش و منتظر -- است. در عالم دوستي استدعا ميکنم اجازه حرکت بنده را به ايران يا دستور ثاني را که اشاره فرمودهايد يا حقيقت مطلب [را] زود تلگراف بفرمائيد. 76. تيمورتاش.