سند نامه ::
 
دستور دربار به تیمورتاش برای ماندن در بادکوبه

فوري
تاريخ 15 آذر 1305
باکو ژنرال قونسولگري ايران
حضرت وزير دربار پهلوي
تا وصول دستور ثانوي در بادکوبه تشريف داشته باشيد.
518