سند نامه ::
 
درخواست تیمورتاش برای بازگشت به طهران
طهران دفتر مخصوص شاهنشاهي
تلگراف [شماره] 508 [را] توسط قونسول [ايران که به شهر] روستوف در راه [آورد و به دستم رساند] و [تلگراف شماره] 507 [را] در بادکوبه زيارت [کردم]. لازم ميدانم مراتب ذيل را به عرض خاکپاي مبارک همايوني ارواحنا فداه برساند. اولا بعد از ورود مسکو با جانشين کميسر خارجه کاراخان ملاقات حاصل شد ابتدا ميگفت دولت شوروي عدم تعقيب مذاکرات را در مسکو علامت قطع مذاکرات ميداند و به سفير روسيه دستورالعمل داده شده [که موضوع را] همينطور به دولت ايران بگويد. جواباً مشکلات را در ندادن جواب عاجل تقويت کردم و قانع کردم که اين اظهار دولت شوروي مقبول نيست. بعلاوه مشاراليه ميگفت که در طهران نبايد تصور شود که نبودن چيچرين در مسکو باعث تعويق مذاکره با دولت شوروي خواهد شد. نظر دولت تغيير نميکند. بعد از اين مذاکرات مخصوصاً در حرکت از مسکو تعجيل کردم. بالنتيجه اظهارات-- اهميت ندارد مسکو قانع است. ثانياً اگر امر مطاع مبارک در مراجعت بنده به مسکو براي تعقيب مذاکرات و اتمام کارها است ممکن است از طهران مراجعت کنم ولي براي عرض راپرتها به خاکپاي مبارک همايوني ارواحنا فداه و تعيين تکليف کارها با دولت اجازه ميخواهم به طهران بيايم بعد از تعيين تکليف کارها برميگردم و الا معطل بودن بنده در مسکو براي پيشرفت کارها و ملاحظات عديده مضر بوده آمدن طهران لازم است. تکراراً جسارت ميکنم که با اوضاع حاضر معطلي بنده در مسکو چز ضرر نتيجه[اي] ندارد بعلاوه جنبه اقتصادي مأموريت بنده با عدم موافقت وزارت ماليه خراب و تا حال -- هفت هزار تومان از خودم خرج راه کردهام و فعلاً فاقد موجبات مراجعت مسکو هستم متمني است مراتب را بهعرض خاکپاي مبارک همايوني رسانده جواب مرحمت فرمائيد تا شنبه که کشتي حرکت ميکند بادکوبه منتظر جوابم 75 تيمورتاش.
[خطچينها و خط زير کلمات، نشانه عدم کشف يا ترديد مأمور رمز است]