سند نامه ::
 
تلگراف دربار به پهلوی برای بازنگشتن از مسکو به تیمورتاش

طهران مسکو سفارت ايران. بتاريخ 8 آذرماه 1305
تلگراف صادره. نمره صادره 508
حضرت وزير دربار پهلوي
حسبالامر مطاع مبارک همايوني ارواحنا فداه از مسکو حرکت نفرمائيد و منتظر امر ثانوي باشيد.