سند نامه ::
 
دستور دربار به تیمورتاش برای بازگشت به مسکو

بتاريخ 8 آذر ماه 1305
بادکوبه ژنرال قونسولگري ايران
حضرت وزير دربار پهلوي
بر حسب امر مطاع مبارک همايوني ارواحنا فداه بلاترديد مراجعت به مسکو فرموده و منتظر امر ثانوي باشيد.
507
رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي
بهرامي