سند نامه ::
 
تلگراف تیمورتاش در مورد حرکت به سمت مسکو از برلن

از برلن 25 نوامبر مطابق 3 آذر
دفتر مخصوص شاهنشاهي طهران
488 زيارت. شنبه مسکو خواهم بود. احتمال ميرود دوشنبه حرکت کنم. بفرمائيد اتومبيل با يک بارکش موقع ورود که تلگراف خواهم کرد پهلوي باشند -- تغيير صديقالسلطنه به لندن با سابقه اينجا در برلن سوء تعبير شده اطلاعاً عرض شد. تيمورتاش.
[شماره و تاريخ ثبت وصول و کشف رمز]
502
6آذر
ضبط شود