سند نامه ::
 
تلگراف دربار به تیمورتاش مبنی بر ترک مسکو

طهران برلن بتاریخ 28 آبان ماه 1305 20 نوامبر.
تلگراف صادره نمره صادره 488. خروج 28 آبان
حضرت آقای وزیر دربار پهلوی
61 به‌عرض رسید. بر طبق پیشنهاد حضرتعالی مقررات همایونی نیز شرف صدور یافت که در مسکو معطل نشده مراجعت فرمایید.
بهرامی
خرم صباح آنکه تو بر وی گذر کنی