سند نامه ::
 
تلگراف تیمورتاش مبنی بر حرکت از برن به برلن

از برن
دفتر مخصوص شاهنشاهي طهران
برلن حرکت ميکنم در صورت تأخير [در] تصميم دولت (اگر چه تمام نشدن کارها باعث تأسف است) از خاکپاي مبارک اقدس همايون شاهنشاهي ارواحنا فداه مستدعي است مرخص بفرمايند مسکو معطل نشده مراجعت کنم. جواب [را به] برلن تلگراف بفرماييد. 61 تيمورتاش.

[شماره و تاريخ ثبت وصول و کشف]
488 / 28 آبان