سند نامه ::
 
نامه به تیمورتاش مبنی بر توقف مذاکرات خرید فشنگ

طهران بتاريخ 13 مهر ماه 1305 نمره صادره 609
برلن سفارت ايران
حضرت تيمورتاش وزير دربار پهلوي
در جواب تلگراف نمره 48 چون قيمت فشنگ گران است، مذاکرات را متروک بفرمائيد.