سند نامه ::
 
حرکت تیمورتاش از مسکو به سمت برلن

از مسکو
دفتر مخصوص شاهنشاهي طهران
امروز سه شنبه حرکت ميکنم. ابراهيم خان امروز حرکت. بابت تلگرافات اخير اقدام کردم. توضيح خواهند خواست. امري باشد برلن تلگراف فرمائيد.