سند نامه ::
 
قیمیت یک میلیون فشنگ در نامه تیمورتاش به دربار

از مسکو
دفتر مخصوص شاهنشاهي
يک ميليون فشنگ، هشتادوسه هزار و هفتصد منات در موقع تحويل قيمت دارد. مخارج کرايه اضافه -- ترديد چون خود بنده با پست هوايي سرزده خيال حرکت از مسکو را دارم متمني است مراتب را به عرض خاکپاي مبارک همايوني برسانيد. براي خريد فشنگ اين روزها به شارژدافر سفارت ايران دستورالعمل داده شده در صورت لزوم با رمز وزارت خارجه مشروحاً بفرماييد. ميرزا ابراهيم خان هم روز سه شنبه طرف طهران حرکت ميکند. 48 تيمورتاش

409 / 13 مهرماه
بهعرض رسيد
[خطچين و کلماتي که زير آنها خط کشيده شده نشانه کشف نشدن رمز و ترديد مامور رمز در تشخيص آنهاست]