سند نامه ::
 
نامه دربار به تیمورتاش مبنی بر خرید فشنگ

طهران بتاريخ 6 مهرماه 1305 تلگراف صادره نمره صادره 375
حضرت تيمورتاش وزير دربار پهلوي
رمز نمره 46 به عرض خاکپاي مبارک همايوني رسيد.
اکنون که تهيه طياره در روسيه ممکن نيست به طوري که سابقاً هم تذکر داده شد فعلاً براي خريد يک ميليون فشنگ مطابق ترتيبي که در تلگراف سابق تذکر داده شده با قيمت مناسب مذاکره و نتيجه را اعلام فرماييد.