سند نامه ::
 
نامه تیمورتاش مبنی بر عدم فروش هواپیمای بمب افکن به ایران توسط شوروی

از مسکو
دفتر مخصوص شاهنشاهي
ارکان حرب کل قشون
متمني است جواب مطالب ذيل را زودتر مخابره بفرماييد.
اولاً طياره موجود ندارند. شايد بشود يکي دو طياره گرفت ولي لازم است قبلاً سيستم طياره معلوم شود که آيا بمب افکن يا بر فرض اکتشاف يا مسلح لازم است؟ بمب انداز هيچ ممکن نيست بدهند.
ثانياً اگر طياره پيدا نشود قبول ميکنند در پنج شش ماه بسازند
ثالثاً آيا پيلتها و مکانيکچيها در هر صورت بايد استخدام شوند يا با خريد مافوق لازم است؟
مسلسل کلت در روسيه نيست. مقداري از غنايم جنگي باقي، جمعآوري آنها يکي دو ماه طول دارد. ولي مسلسل ماکسيم حاضر است. قيمت کلت، هزارودويست و پانزده منات و پنجاه کپک. ماکسيم با اسباب يدکي هزاروچهارصد يا هزاروسيصد منات قيمت دارد. پنجهزار تفنگ، ده کرور فشنگ حاضر است. تفنگ، هفتاد منات، هزار فشنگ، نودو سه منات، شايد تخفيف جزئي بگيرم. چقدر نقد ممکن است تأديه شود؟ -- آيا از اروپا نميشود خريد؟ 22 سپتامبر. تيمورتاش