سند نامه ::
 
پاسخ تیمورتاش در مورد احتمال جنگ بین شوروی و لهستان

از مسکو
دفتر مخصوص شاهنشاهي
تلگرافات نمره 364 و 366 و 367 و 368 واصل. اغلب طوري مغلوط است که قابل کشف نيست. علت، گرو تلگرافخانه خط هند و اروپا در مسکو است. در باب تلگرافات 364 و 366 سفير کبير ترکيه را امروز ملاقات. مطالب را خاطرنشان کردم. به دولت خودش تلگراف خواهد کرد.
در باب اسلحه، ديشب چيچرين [کميسر امورخارجه دولت شوروي] اطلاع داد هر تفنگ، در عوض هفتاد منات، شصت منات. و هر هزار فشنگ، در عوض نودوسه منات، يک عشر تخفيف يعني هشتادوسه منات و هفتاد کپک. هر دو براي فروش حاضر است. درباب طياره به تلگراف 22 سپتامبر بنده به ارکان حرب، چگونگي را شرح داده، مراجعه بفرماييد. خريد طياره مشکلتر از همه است. با اطلاعات معروضه فورا مقدار قطعي اسلحه و مهمات را با تعيين مبلغ نقد و اقساط قيمت آن را فورا تلگراف بفرماييد. براي کليه اسلحه[اي] که قبلاً مذاکره بود غير از مبلغي نقد بقيه را با قسط بيشتر از يکسال قبول نميکردند. بعلاوه ضمانت بانک پهلوي را ميخواستند.
مابين لهستان و دولت شوروي فعلاً جنگ نيست ولي طرفين خودشان را احتياطاً حاضر ميکنند. ديروز در لهستان بحران واقع شد. شايد رويه عوض شود. متمني است مراتب را بهعرض خاکپاي همايون شاهنشاهي ارواحنا فداه برسانيد. 26 سپتامبر تيمورتاش 46