سند نامه ::
 
درخواست توضیح از تیمورتاش در مورد جنگ بین شوروی و لهستان
طهران بتاريخ 2 مهر 1305 نمره صادره 368
مسکو
حضرت تيمورتاش وزير دربار پهلوي
تمنا دارم فوري توضيح فرماييد که بين دولت شوروي و لهستان فعلاً جنگ حکمفرماست يا بعد از اين احتمال جنگ ميرود