سند نامه ::
 
نامه ارکان حرب به تیمورتاش در مورد تجدید نظر در سفارش ادوات نظامی
سند شماره 7

طهران بتاريخ 31 شهريور ماه 1305 تلگراف صادره نمره صادره 366
مسکو. سفارت ايران
حضرت تيمورتاش وزير دربار پهلوي
فقط با حدس و قرينه از تلگرافات حضرتعالي استنباط مطلب ميشود. گاهي هم مطلقاً کشف نميشود. نميدانم در کدام يک از مراکز تلگراف تعمد ميشود.
راجع به خريد اسلحه و مهمات، قيمتي را که تعيين کرده اند فوقالعاده گران است و فرضاً که اندکي تخفيف بدهند باز از استطاعت دولت ايران خارج است. معلوم است خود آنها هم حاضر ندارند و براي آنها هم گران تمام شده که مجبورند به ما هم گران بدهند. در اين صورت تکليف شاق نبايد کرد. از تمام مهمات عجالةً اکتفا فرماييد به يک ميليون فشنگ و شش طياره. پارسال هم که دولت يک ميليون فشنگ خريد در حدود دوازده هزار تومان قيمت داد و حالا هم مذاکره فرماييد در همين حدود خريداري شود. بعلاوه اين يک ميليون، خريد شش طياره را هم مذاکره و انجام فرماييد.