سند نامه ::
 
عبارت نامعلوم در نامه تیمورتاش به طهران
طهران بتاريخ 31 شهريور 1305 شماره 365
مسکو
حضرت تيمورتاش وزير دربار پهلوي
در تلگراف مرقومه 19 سپتامبر يک سطر اينطور استخراج شده : جنگ بين دولت شوروي و لهستان طپانچه حاضر ندارند.
تمنا دارم اين سطر را تجديد فرماييد که مقصود چيست