سند نامه ::
 
نامه ارکان حرب به تیمورتاش در مورد خرید قسطی ادوات نظامی از شوروی
از مسکو
دفتر مخصوص شاهنشاهي طهران
رياست جليله ارکان حرب کل قشون
در باب خريد پنجهزار تفنگ، صد مسلسل کلت، ده کرور فشنگ، شش طياره، استخدام سه نفر پيلت، سه نفر مکانيکچي روسي اقدامات لازمه بهعمل آمد -- جنگ بين دولت شوروي و لهستان -- طپانچه حاضر ندارند. مشغول تجسس در شرق اقصي هستند -- راجع به تخفيف در قيمت آنها، اندک داده خواهد شد ولي -- در باب اقساط راضي نميشدند. بالاخره شايد راضي بشوند مبلغي نقداً موقع تحويل اسلحه، بقيه به اقساط ماهانه در ظرف يکسال تأديه شود. چه مبلغي نقد ممکن است تأديه شود؟ منتظر جواب فوري هستيم. مراتب را به عرض خاکپاي مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاهي ارواحنا فداه برسانيد. 19 سپتامبر. تيمورتاش
[نقاط خطچين کلماتي است که مأمور کشف رمز نتوانسته از متن رمز شده کشف کند]