سند نامه ::
 
پاسخ کمیسر امور خارجه شوروی به تیمورتاش
از مسکو
دفتر مخصوص شاهنشاهي طهران
چيچرين [کميسر امور خارجه شوروي] ديشب اطلاع داد ده کرور فشنگ پنجتير در ذخيره تفليس حاضر است. بدون خرج حمل، هشتادو سه / نودوسه هزار و چهارصد و پنجاه منات است. تفنگ پنجتير با سرنيزه و اسباب تعمير -- هفتاد منات و هفده کپک قيمت دارد. چقدر لازم است؟ به عرض خاکپاي همايوني برسانيد --- --- --- --- --- --- --- روسها --- --- --- --- است. تحقيق کرده اطلاع بدهند. 14 سپتامبر. تيمور تاش
[ جاهاي خطچين را موفق به کشف رمز از پيام نشدهاند. همچنين ترديد بين 83 و 93 از مأمور کشف رمز است]