سند نامه ::
 
نامه ارکان حرب به تیمورتاش در مورد گرفتن تخفیف در خرید اسلحه از شوروی
ارکان حرب کل قشون
مسوده تلگرافي کتبي
طهران به مسکو مورخه 24 شهريور 1305
حضرت مستطاب اجل آقاي تيمورتاش وزير دربار پهلوي دامت شوکته
حسبالأمر جهان مطاع همايوني ارواحنا فداه، وزارت جنگ در صدد است پنجهزار قبضه تفنگ پنجتير، صد قبضه مسلسل سيستم کلت، پنج ميليون فشنگ پنجتير و شش فروند طياره از دولت شوروي ابتياع و براي طيارات مزبوره نيز سه پيلت [خلبان] و سه نفر مکانيسين روسي استخدام نمايد. لذا حسبالأمر ملوکانه مقتضي است براي ابتياع طيارات و اسلحه و مهمات فوق، اقدامات سريعه مبذول فرماييد و چون به وجود طيارات احتياج فوري است متمني است در خريد طيارات و استخدام سه پيلت و سه مکانيسين فوقالذکر فوراً اقدام فرموده که هرچه زودتر خريداري و استخدام آنها صورت گيرد. در خاتمه تذکاراً عرض مينمايد که سابقاً صورت قيمت اسلحه و مهمات از طرف اتاشه [وابسته] نظامي شوروي داده شده بود. چون خيلي گران به نظر ميآيد نوعي فرماييد که نسبت به قيمت سابق تخفيف کلي گرفته شود و ضمنا! قيمت آنها به اقساط تأديه گردد. بديهي است مقرر خواهند فرمود.