سند نامه ::
 
استفسار وزارت جنگ شوروی از تیمورتاش در مورد خریدهای نظامی
از مسکو
دفتر مخصوص شاهنشاهي
چون تلگراف شارژدافر سفارت روس در باب خريد اسلحه مبهم بوده، وزارت جنگ [شوروي] توسط وزير امور خارجه [شوروي] در باب عده و سيستم تفنگ و توپ، مقدار مونسيون [گلوله توپ] براي هر کدام، همچنين سيستم دو کرور فشنگ که لازم است، استفسار ميکند. ضمناً ميپرسد آيا مترايوز [تيربار] لازم است يا خودداري کرده در صورت لزوم از چه سيستم لازم است. طياره براي فروش در قفقاز نيست. مشغول تجسس هستند. قيمت بعد از تعيين مطالب فوق اطلاع داده خواهد شد.
در باب مهندس آب معدني، وزير تجارت از يک نفر مهندس لايق که در قفقاز است مشروط استخدام در ايران استفسار کرد. بعد از رسيدن جواب به عرض ميرسد. متمني است مراتب را به عرض خاکپاي مبارک همايوني برسانيد. 12 سپتامبر. تيمورتاش