سند نامه ::
 
نامه منتشرنشده آیت‌الله سیدمحمدرضا سعيدی به آیت‌الله حاج‌آقاحسین خادمی اصفهانی