سند نامه ::
 
توزیع اعلامیه امام خمینی در مورد شهادت آیت الله سعیدی در محل «خانه ایران» در پاریس